Ресмі Ақпарат/информационное сообщение

2023 жылдың 19 наурызға жарияланған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға сайлау үшін үгіт материалдарын және сайлау алдындағы ақпараттары орналастыру және үгіт материалдарын өндіру бағалары

  1. Кандидаттардың үгіт-имидждік материалдарын «Пульс» газетінде жариялау: — түсті парақта шаршы сантиметр үшін 150 теңге, ал қара — 100 теңге құрайды. Ал puls-zko.kz сайтта жариялау көлемі — белгілері 3000-нан  көп емес – 10 мың теңге.

Қосымша тиражға тапсырыс беру кезінде газеттің бір данасының құны 70 теңгені құрайды.

  1. Үміткердің сайлауалды бағдарлама мен өмірбаян жазу — 30000 теңге;
  2. Кандидаттардың үшін кепілдендірілген екі тілде өмірбаяны, бағдарламалары мен фотосуреттерін газетке жариялау — 540 шаршы сантиметр;
  3. Үгіт материалдарын шығару:

50 данадан плакаттарды басып шығару: А3 жылтыр қағазға — 300 теңге;

A4 — 250 теңге;

Екі жақты буклеттер А4 -250 теңге;

А5 (парақшалар, ашық хаттар) — 100 теңге;

А6 (күнтізбелер) — 35 теңге;

Үгіт материалдарын орналастыру және дайындау Үміткермен және Сенім білдірілген адамның ынтымақтастық туралы келісім-шарт негізінде, күні, көлемі мен мерзімдері көрсетілген жазбаша өтініш негізінде жүзеге асырылады. Хатқа көшірмелері:

— үміткердің жеке басын куәландыратын құжат,

— кандидат ретінде тіркелгенін растайтын құжат,

— сенім білдірілген адамдар үшін — кандидаттан адамның өкілеттіктерін растайтын құжат және жеке басын куәландыратын құжат.

Төлем келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шот-фактура бойынша 100% аванстық төлем түрінде жүзеге асырылады.

«Пульс» газетінің редакциясы конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, Қазақстан Республикасының тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, таптық және кландық араздықты қоздыру, қатыгездік культі мен зорлық-зомбылық, сондай-ақ заңда көзделмеген әскерилер құру жәйлі баспа кеңістігін ұсынудан және үгіт материалдарын шығарудан бас тартады.

«Пульс» газетінің редакциясы, егер материалда басқа Үміткерлердің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін мәліметтер болса, үгіт материалдарын жариялаудан және дайындаудан бас тартуға құқылы. Осы материал ұсынылған кандидат редакциялық комиссияның талабы бойынша үгіт материалдарында көрсетілген сипаттағы мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде авторлық құқық және сабақтас құқықтар саласындағы талаптарға сәйкестігі үшін жеке жауапкершілікте болады.

Осы хабарламада көрсетілген шарттар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті келісімнің талаптары бұзылған жағдайда үгіт материалдарын жариялау және дайындау жүзеге асырылмайды немесе бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтатылады.

Осы хабарламада көрсетілген қызметтерді көрсету шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат алу үшін келесі номерлерге хабарласу болады:  8 701-172-37-35, 8-747-991-35-91.

Расценки на оказание услуг по размещению агитационных материалов и предвыборной информации кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан по выборам, объявленным на 19 марта 2023 г.

Публикация в газете «Пульс» агитационных материалов кандидатов в депутаты составляет  150 тенге за кв.см на цветной странице и 100 тенге – на черной. Публикация на сайте puls-zko.kz — 10 тысяч не более 3000 знаков.

При заказе дополнительного тиража стоимость одного экземпляра газеты – 70 тенге;

Написание предвыборной программы и автобиографии — 30 000 тенге;

Публикация в газете биографии, программы и фотографии, в пределах гарантированного государством объема на двух языках — 540 кв.см;

Изготовление печатных агитационных материалов:

Печать плакатов от 50 штук: А3 на глянцевой бумаге – 300 тенге;

А4 – 200 тенге;

Буклеты двухсторонние А4 — 250 тенге;

А5 (флаеры, открытки) – 100 тенге;

А6 (календари) – 35 тенге;

Размещение и изготовление агитационных материалов производится на основании Договора о сотрудничестве с Кандидатом или Доверенным лицом, на основании письменного обращения с указанием даты, объема и сроков.

К письму в обязательном порядке прилагаются копии:

— документа, удостоверяющего личность Кандидата,

— документа, подтверждающего регистрацию в качестве Кандидата,

— для доверенных лиц – документа, подтверждающего  полномочия лица от Кандидата и документа, удостоверяющего личность.

Оплата производится в форме 100-процентной предоплаты согласно выставленному счету, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.

Редакция газеты «Пульс» отказывает в предоставлении печатной площади и изготовлении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований.

Редакция газеты «Пульс» вправе отказать в публикации и изготовлении агитационных материалов в случае наличия в материале информации, способной нанести ущерб чести и достоинству других Кандидатов. Кандидат, от которого выдвигается данный материал, обязан по требованию редакции предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в агитационных материалах сведения вышеуказанного характера.

Кандидаты, представившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствия их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав. В случае нарушения условий и порядка, указанных  в настоящем сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора, публикация и изготовление агитационных материалов не производится, либо приостанавливается до устранения нарушений.

Условия и порядок предоставления услуг, указанные в настоящем сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Дополнительная информация по телефонам: 8 701-172-37-35, 8-747-991-35-91.

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *